Авторам

Шановні автори!

Останнім часом до редакції надходить багато статей, оформлених за однаковою структурою. У статтях виділяються жирним шрифтом такі складові: Постановка проблеми, Аналіз останніх досягнень, Мета статті, Виклад основного матеріалу тощо. Дотримання авторами такої обовязкової структури часто призводить до зниження її науковості й творчості й фактично до шаблонності.

Нині основними нормативними документами, у яких наводяться вимоги до наукових статей є такі:

* Наказ МОН України від 17.10.2012 р. №1111 Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

* Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7=05/1 Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України.

* ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76) ”Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования” (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214 – 76), IDT).

У зазначеній Постанові ВАК України говориться, що наукові статті повинні мати ”…такі необхідні елементи:  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку”.

Отже, у постанові ВАК йдеться мова про наявність відповідних елементів, а не про структуру наукової статті. Це означає, що кожний автор має право самостійно визначати її структуру. Головне, щоб наукова стаття була творчою, мала наукову і практичну значущість.

Виходячи з вимог наведених документів, редакція журналу просить дотримуватися таких правил оформлення наукових статей.

* На початку статті у лівому верхньому куті ставиться індекс УДК. Далі наводяться назва статті прописними буквами напівжирним шрифтом, прізвище автора (авторів), ім’я, по-батькові, посада, повна назва організації, науковий ступінь і наукове звання, email, анотація (3–5 рядків) і ключові слова.

* Текст статті.

* Література (у порядку посилання на неї у тексті).

* Англійською і російською мовами: назва статті, прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів); посада, повна назва організації, наукова ступень і наукове звання; анотація і ключові слова.

Стаття має бути набрана у текстовому редакторі (Word), шрифт Times New Roman, 12 рt, інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Рисунки, таблиці і фото розміщуються у тексті статті з обовязковим посиланням на них. Крім того, кожний рисунок, авторське якісне фото, таблиці, додаються в одному з форматів – eps, gif, tiff, jpg окремим файлом.

Статті надсилати на адресу:

csf22101@ukr.net

Advertisements