Про журнал

ISSN 2307-9851

Тематика журналу — висвітлення змісту та методики викладання інформатики у школі, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та в сім’ї.

Науково-методичний журнал “Комп’ютер у школі та сім’ї” виходить 8 разів на рік.

Видається з лютого 1998 року.

Засновники: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, редакція журналу за сприяння Міністерства освіти і науки України.

Свідоцтво про реєстрацію серія КВ 12217-1101ПР від 17.01.2007 р.

Передплатний індекс 74248.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук,
Наказ МОН України від 29.09.2014 року №1081.

Журнал внесений до наукометричної бази даних РИНЦ.

Затверджується Вченою радою Інституту педагогіки НАПН України.

Головний редактор

ВОВКОВІНСЬКА НАТАЛІЯ ВАДИМІВНА

Заступник головного редактора

ЛАПІНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ—кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України.

Редактор

КИРИЧКОВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ—науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

Редакційна колегія:

БИКОВ В.Ю.—директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук, професор, академік НАПН України.

ГОЛОВКО М.В.—заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

ГРИГОР’ЄВ С.Г.—директор Інституту математики та інформатики Московського міського педагогічного університету, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент РАО.

ГРИНШКУН В.В.—зав. кафедри інформатизації освіти Московського міського педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор.

ГУРЖІЙ А.М.—віце-президент НАПН України, доктор технічних наук, професор, академік НАПН України.

ЖАЛДАК М.І.—зав. кафедри теоретичних основ інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України.

ЖУК Ю.О.—зав. лабораторії оцінювання якості освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

ЗГУРОВСЬКИЙ М.З.—ректор Національного технічного університету України «КПІ», доктор технічних наук, професор, академік НАН України.

КАЛІНІНА Л.М.—зав. лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

КЛОКАР Н.І.—директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, доктор педагогічних наук, професор.

КУДРЕНКО Б.В.—головний спеціаліст МОН України.

ЛИТВИНОВА С.Г.—старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук.

ПАНЬКОВ А.В.—науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

ПЛАТОНОВА А.Г.—завідувач лабораторії гігієнічного забезпечення умов життєдіяльності дітей ДУ Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України, доктор медичних наук.

ПУШКАРЬОВА Т.О.—заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, канд. педагогічних наук, доцент.

РУДЕНКО В.Д.—провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

СПІВАКОВСЬКИЙ О.В.—перший проректор Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор.

СПІРІН О.М.—заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук.

ТОПУЗОВ О.М.—директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Фокіна Т.М.—учитель інформатики ЗОШ І–ІІІ ступенів №90 м. Києва.

Орієнтовний графік виходу журналу

 Номер     Дата
 1  15.02
 2  30.03
 3  15.05
 4  30.06
 5  15.08
 6  30.09
 7  15.11
 8  20.12
%d блогерам подобається це: